Loading...

Els Comptes Clars

A continuació pots consultar els darrers comptes de pérdues i guanys i les auditories d’estats financers de la Fundació Nen Déu.

Memòria d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2020