Patronat

La Fundació Nen Déu és una fundació benèfica de l’Església Catòlica constituïda l’any 1892 declarada de beneficència particular per ordre ministerial de l’11 de setembre de 1918, inscrita amb el nº58 en la Secció Especial Grup F del Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Com a fundació benèfica no té afany de lucre i es finança amb els recursos fundacionals i patrimonials propis, donatius, herències i llegats, subvencions i remuneracions a preu de cost, dels serveis que ofereix.

La Fundació Nen Déu és administrada per un Patronat constituït per:

patronato-01

  • President executiu: Rvdm. Sr. Salvador Bacardit i Fígols, Vicari Episcopal de l’arxidiòcesi de Barcelona.

  • Vicepresident: Sr. Antoni Crous i Millet.
  • Tresorer: Sr. Jordi Parellada i Socias.
  • Vocals: Sr. Joaquim Fenollosa i Domènech, Sra. Sol Forner i Beltran, Dra. Mª Jose Gimenez i Prats, Dr. Josep Pericot i Ayats, Sr. Josep Mª Rifá i Soler, Sr. Josep Mª Rocabert i Marcet, Sr. Sergio Rodríguez i Vives, Sr. Vicenç Soriano i Casanovas.

  • Secretària: Gna. Mª del Pilar Muñoz i Blanco, delegada de la Superiora General de les RR. Franciscanes SSCC.