Centre educatiu

L’Escola del Nen Déu és un centre d’educació especial que atén actualment a 123 alumnes d’entre 6 i 21 anys amb necessitats educatives especials.

D’acord al perfil i l’edat que presenten són atesos en 12 unitats (grup-classe), afavorint el seu desenvolupament físic, psíquic, humà i espiritual.

El Personal que treballem amb aquests alumnes partim d’un objectiu clar: que l’alumne adquireixi la màxima autonomia possible. Això suposa que es vagi treballant l’adquisició d’habilitats i hàbits, que una persona sense dificultats realitzaria de manera mecànica i que, no obstant això, per a ells requereix una conquesta progressiva i lenta.

escuela_01

MISSIÓ DE L’ESCOLA

 • Ajudar-los en el seu desenvolupament motriu.

 • Propiciar al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats.

 • Que aprenguin a valer-se per ells mateixos.

 • Ensenyar-los a desenvolupar activitats que els integren socialment.

 • Oferir-tractaments psicològics, fisioterapèutics, logopedes perquè millorin la seva salut i autonomia.

 • Desenvolupar activitats recreatives i culturals.

 • Aportar-los valors cristians i propiciar la seva trobada personal amb Jesús, Salvador.

 • Formar-los des d’una visió cristiana de la vida.

 • Preparar-los per la recepció dels Sagraments de la Iniciació Cristiana.

L’alumne/a és atès per: professors, educadors, monitors d’hàbits i menjador, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes i monitors de piscina.

Els/les alumnes que acaben la primària en el nostre Col·legi accedeixen al nostre Programa de Transició a la Vida Adulta (TVAdues unitats) o a un Programa de Formació Inicial (PFIuna unitat) d’Administratiu.

Depenent del perfil que presenta l’alumne/a cursarà un o altre programa.

El TVA va destinat per a aquells alumnes que presenten més dificultats per a la Inserció Laboral. Amb ells es treballen:
 • Habilitats Socials.
 • Comunicatives.
 • Habilitats específiques per accedir al Sector d’Hostaleria o Jardineria.
El PFI d’Administratiu prepara els/les nostres alumnes per dur a terme treballs d’Administració.

Atès la dificultat que comporta l’assimilació d’una teoria, el procés d’aprenentatge està adaptat per a ells, de manera que allò que haguessin d’aprendre de manera teòrica l’adquireixin a través d’una praxi.

Al llarg de tot el curs, realitzen activitats i assumeixen responsabilitats de comandes i treballs d’administració que es necessiten en el Col·legi, afavorint la seva autonomia, autoestima, serietat en el compliment de la feina i assimilació del procés necessari per executar responsabilitats d’Administració.

Treballem en coordinació amb diferents organismes, entitats i Serveis externs al Centre per dur a terme el seguiment interdisciplinari d’alguns casos que requereixen més atenció per la seva complexitat o problemàtica:

 • CSMIJ.
 • O.N.C.E.
 • Serveis de Psicologia, Neurologia i Psiquiatria de diferents hospitals, centres terapèutics i gabinets de psicologia.
 • Serveis Socials.
 • EAIA.
 • DEGAIA.

El nostre treball ens porta a comprometre’ns a la formació, ajuda i suport a les famílies dels nostres alumnes, per això també oferim:

 • Formació cristiana: Catequesi per a la recepció dels Sagraments de la Iniciació Cristiana (Baptisme, Primera Comunió, Confirmació).
 • Continuació de la seva formació cristiana: GRUPS DE PAU I BÉ.
 • Tallers de formació humana: FEAC.
 • Xerrades de formació terapèutica.
 • Suport a les famílies donant-lis orientacions per donar una major qualitat d’atenció als seus fills.