Els Comptes Clars

La majoria dels recursos de la Fundació Nen Déu procedeixen del concert amb la Generalitat, els ingressos per consultoris i les quotes dels usuaris.

INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ NEN DÉU

Concert amb la Generalitat: 954.254 €
Ingressos per consultoris: 770.900 €
Quotes usuaris: 596.209 €
Subvenció de la Generalitat: 300.527 €
Altres ingressos (lloguers i pàrquing): 145.336 €
Donacions: 70.000 €
Ingressos Caritas: 42.700 €
Ingressos Financers: 40.000 €
Ingressos per tasques del taller: 8.400 €
Ingressos Ajuntament de Barcelona: 4.622 €

INGRESSOS EN PERCENTATGE

Percentatge d'Ingressos

A continuació pot consultar l’últim Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i l’Auditoria dels Estats Financers de la Fundació Nen Déu.

Balanç de Situació (2015)
Compte de Pèrdues i Guanys (2015)
Auditoria d’Estats Financers (2015)