Avís Legal

INFORMACIÓN GENERAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ NEN DÉU informa que és titular del lloc web www.fundacionendeu.org.

La FUNDACIÓ (OBRA BENÈFICO SOCIAL) NEN DÉU, amb CIF G-08373037 i domicili social en Passeig de Maragall, 185-187 Barcelona, inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 058-ES/F. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: protdades@fundacionendeu.org.

OBJECTE

La present pàgina web (www.fundacionendeu.org), propietat de la FUNDACIÓ NEN DÉU ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.fundacionendeu.org o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal al moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, quedant la FUNDACIÓ NEN DÉU facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per la FUNDACIÓ NEN DÉU per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la FUNDACIÓ NEN DÉU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il•legals o il•lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per la FUNDACIÓ NEN DÉU, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La FUNDACIÓ NEN DÉU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La FUNDACIÓ NEN DÉU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la FUNDACIÓ NEN DÉU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

La FUNDACIÓ NEN DÉU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de la FUNDACIÓ NEN DÉU contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per la FUNDACIÓ NEN DÉU.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FUNDACIÓ NEN DÉU informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la FUNDACIÓ NEN DÉU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, la FUNDACIÓ NEN DÉU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Passeig de Maragall, 185-187 Barcelona.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a la FUNDACIÓ NEN DÉU, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a la FUNDACIÓ NEN DÉU qualsevol variació i que la FUNDACIÓ NEN DÉU té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La FUNDACIÓ NEN DÉU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIÓ NEN DÉU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la FUNDACIÓ NEN DÉU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la FUNDACIÓ NEN DÉU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a el seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de la FUNDACIÓ NEN DÉU com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que la FUNDACIÓ NEN DÉU només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la FUNDACIÓ NEN DÉU.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La FUNDACIÓ NEN DÉU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La FUNDACIÓ NEN DÉU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.